Početna / Aktuelnosti / dri crne gore ostvarila 89 od 100 poena

DRI Crne Gore ostvarila 89 od 100 poena na indeksu nadzora nad budžetom države u okviru sprovedenog Istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva o otvorenosti budžeta

Podgorica, 14. jun 2024. godine – U okviru istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva iz Vašingtona o otvorenosti budžeta, Državna revizorska institucija Crne Gore je ocijenjena u odnosu na indeks Nadzor nad budžetom. Ovaj indeks se posmatra kroz ulogu Skupštine i DRI Crne Gore u ovom procesu i isti je ocijenjen kao adekvatan (74 od 100 poena). Posmatrano pojedinačno, Državna revizorska institucija je ocijenjena sa 89 od 100 poena, dok je nadzor nad budžetom od strane Skupštine ocijenjen sa 61 od 100 poena. U cilju jačanja nezavisnosti i unaprjeđenja revizorskog nadzora od strane DRI Crne Gore, Međunarodno budžetsko partnerstvo predlaže da se obezbijedi da se vrši ocjena odnosno pregled revizorskih procesa od strane nezavisnog tijela (međunarodne organizacije ili druge VRI).

U okviru indeksa „Učešće javnosti u budžetiranju“, Međunarodno budžetsko partnerstvo je dalo preporuku Državnoj revizorskoj instituciji da dalje razvija i podržava nedavnu inicijativu Institucije za učešće javnosti u razvoju godišnjeg plana revizija Institucije i pružanje doprinosa relevatnim revizorskim nalazima. U odnosu na navedenu preporuku, a u skladu sa Strateškim planom razvoja, Državna revizorska institucija će kao što je realizovano 2020. godine i 2023. godine organizovati konsultacije sa predstavnicima civilnog sektora, medija, strukovnih udruženja i akademske zajednice uoči sprovođenja ocjene politika i rizika za potrebe predlaganja revizija za potrebe pripreme Godišnjeg plana revizija DRI za 2025. godinu.

Državna revizorska institucija Crne Gore je ocijenjena u okviru indeksa, koji mjeri dostupnost, pravovremenost i sveobuhvatnost osam ključnih budžetskih dokumenata, uključujući i Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore. U odnosu na opis indikatora „vrhovna revizorska institucija izrađuje i objavljuje izvještaj o  reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta države, kojim ispituje tačnost i potpunost završnog računa budžeta države na kraju fiskalne godine“, Državna revizorska institucija je ostvarila 71 od 100 poena i isti se smatra ispunjenim (raspon od 61-100 ispunjen).

Međunarodno budžetsko partnerstvo je nezavisna i neprofitna organizacija, koja sarađuje sa organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama širom svijeta, uključujući i parlamente, vlade, vrhovne revizorske institucije, fiskalne savjete i slično. Jedna od glavnih aktivnosti ove organizacije jeste izrada i objavljivanje dvogodišnjeg istraživanja o otvorenosti budžeta kao uporedne nezavisne ocjene transparentnosti budžeta i odgovornosti. Istraživanje je prvi put sprovedeno 2006. godine, a po prvi put je ove godine uključena i Crna Gora i ista je ocijenjena u odnosu na 125 država po stepenu otvorenosti budžeta. U skladu sa praksom prilikom ocjenjivanja otvorenosti budžeta kod zemalja širom svijeta, ova organizacija uključuje vrhovne revizorske institucije u ocjeni iz razloga što istraživanje sadrži nekoliko indikatora koji se tiču vrhovnih revizorskih institucija odnosno bave se pitanjem uloge i efektivnosti vrhovnih revizorskih institucija, dostupnosti izvještaja o reviziji u javnosti, uključenosti vrhovnih revizorskih institucija tokom budžetskog procesa i sl.

Nalazi Istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva o otvorenosti budžeta Crne Gore za 2023. godinu dostupni su na internet stranici Open Budget Survey Montenegro 2023.

Najnovije aktuelnosti

DRI: DOO „Možura“ Bar realizovao četiri od sedam izdatih preporuka

Podgorica,  19.  jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Možura“ Bar za 2022. godinu , nadležni Kolegijum u sastavu: senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Branislav Radulović (član Kolegijuma), zaključio je da je DOO „Možura“ Bar u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 09.oktobra 2023. godine realizovao četiri preporuke, jedna preporuka nije realizovana i dvije preporuke su u fazi realizacije.     

Opširnije

Reagovanje DRI na navode državnog revizora Milana Popovića tokom javnog nastupa u emisiji “Epicentar” autorke Sanje Prelević od 26. juna 2024. godine, na dnevniku i portalu Gradske TV dana 09. jula 2024. godine

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a shodno članu 61 i 62 Zakona o medijima[1], dužni smo reagovati na netačne navode iznijete od strane državnog revizora Popovića na Gradskoj televiziji - emisija “Epicentar” autorke Sanje Prelevic od 26. juna 2024. godine[2], prilog Gradske TV na Dnevniku i Gradskom portalu od 09. jula 2024. godine [3].  

Opširnije

DRI: Objavljen izvještaj o reviziji Kontrola namjenskog trošenja sredstava sa budžetske pozicije 431-4 Transferi nevladinim organizacijama u 2022. godini

Podgorica, 18. jul 2024.godine – Nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, predsjedavajući Senatom DRI, senator i član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnje finansijske izvještaje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2022. godinu i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja.

Opširnije

Transparency International ocjenio da je DRI Crne Gore nezavisna institucija od političkih uticaja s aspekta sprovođenja kontrole finansiranja rada političkih subjekata

Podgorica, 17. jul 2024. godine – Transparency international organizacija je u Izvještaju „Transparentnost političkog finansiranja u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, pod pitanjem „Da li su institucije zadužene za nadzor finansiranja političkih subjekata nezavisne od političkog uplitanja?“, ocijenila Državnu revizorsku instituciju kao instituciju koja je nezavisna od političkih uticaja.

Opširnije

DRI: „Radio difuzni centar“ realizovao veći broj izdatih preporuka

Podgorica, 16. jul 2024.godine – Kontrolom realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Radio-difuzni centar“ DOO Podgorica za 2021. godinu, nadležni Kolegijum u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Milan Dabović (član Kolegijuma) zaključio je da je „Radio-difuzni centar“ DOO u periodu od objavljivanja Izvještaja DRI, odnosno 28. jula 2022. godine realizovao 11 (jedanaest) od 22 preporuke.

Opširnije