Početna / O nama / Sektori i odjeljenja / Služba za administrativno-stručne poslove

Organizacija/Služba za administrativno-stručne poslove


Službu za administrativno stručne poslove sačinjavaju:

  • Kancelarija za upravljanje kadrovima, pravne i opšte poslove;
  • Kancelarija za finansijsko računovodstvene poslove;
  • Kancelarija za javne nabavke, arhivsko i kancelarijsko poslovanje;
  • Kancelarija za razvoj i primjenu informacionih tehnologija.

Služba za administrativno-stručne poslove vrši poslove koji se odnose na: izradu opštih akata Institucije, pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima; vođenje personalne evidencije i druge evidencije iz oblasti rada; obučavanje i razvoj ljudskih resursa; staranje o koordinaciji obuke i razvojnih programa kao i stalnom profesionalnom usavršavanju; vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama, organizovanje i sprovođenje mjera zaštite tajnih podataka; poslovi koji se odnose na organizovanje seminara, radionica i pripremu akata u cilju ostvarivanja zadataka Institucije na planu obuke kadrova, naučne i izdavačke djelatnosti; vođenje centralne kadrovske evidencije; druge organizacione, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; izradu periodičnih obračuna i završnih računa; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje nadležnom Ministartsvu; blagajničko poslovanje; knjigovodstvene i računovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem; javne nabavke; poslovi iz oblasti razvoja i primjene informacionih tehnologija, kancelarijski i pomoćni poslovi; vođenje arhivskih poslova i druge poslove u skladu sa propisima.