Početna / O nama / O nama

O nama

Državna revizorska institucija je najviši organ revizije javnog sektora u Crnoj Gori.

Donošenjem Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji od 2004. godine formirana je Državna revizorska institucija u Crnoj Gori kao institucionalna, eksterna, nezavisna, stručna i objektivna kontrola trošenja budžetskih sredstava i upravljanja državnom imovinom u Crnoj Gori.

Ustavom Crne Gore iz 2007. godine normirana je vrhovna državna revizija: „Državna revizorska institucija Crne Gore je samostalan i vrhovni organ državne revizije. Državna revizorska institucija vrši reviziju zakonitosti i uspješnosti upravljanja državnom imovinom i obavezama, budžetima i svim finansijskim poslovima subjekata čiji su izvori finansiranja javni ili nastaju korišćenjem državne imovine. Državna revizorska institucija podnosi Skupštini godišnji izvještaj. Državnom revizorskom institucijom upravlja Senat.“

Subjekti revizije Državne revizorske institucije

Državna revizorska institucija vrši reviziju organa i organizacija koje upravljaju budžetom ili imovinom države i jedinica lokalne samouprave, fondovi i druga pravna lica kojma je država osnivač ili ima većinsko vlasništvo u akcijama ili udjelima. Institucija vrši i reviziju subjekata koji izvršavaju dio budžeta, upravljaju državnom imovinom, primaju dotacije ili od države dobijaju bespovratna davanja ili garancije, odnosno posluju sa subjektom revizije ili primaju sredstva EU i drugih medjunarodnih organizacija ili institucija za finansiranje javnih potreba.

Nadležnosti Državne revizorske institucije

Nadležnosti Državne revizorske institucije uređene su, pored Ustava i Zakona, metodološkim uputstvima za vršenje finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije uspjeha shodno međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI).

Državna revizorska institucija je dužna jednom godišnje vršiti reviziju završnog računa budžeta Crne Gore.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja utvrđena je obaveza revidiranja godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata na osnovu procijenjenog rizika i kriterijuma iz Uputstva o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti. Državna revizorska institucija je dužna da, u četverogodišnjem periodu, izvrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja svih političkih subjekata koji imaju parlamentarni status na državnom i lokalnom nivou.

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija vrši ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u okviru godišnjeg izvještaja koji dostavlja Skupštini.

Senat Državne revizorske institucije

Senat upravlja Državnom revizorskom institucijom. Senat čine pet članova, koji imaju stalnost funkcije, od kojih se jedan od strane Skupštine bira za predsjednika Senata sa mandatom od devet godina. Svaki član Senata rukovodi jednim sektorom. Nadležnosti Senata su uređene Zakonom i Poslovnikom DRI. Predsjednik i članovi Senata Državne revizorske institucije uživaju funkcionalni imunitet i ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato ili odluku donijetu u vršenju svoje funkcije, osim ako se radi o krivičnom djelu.

Kolegijum

Kolegijum se sastoji od dva člana Senata, od kojih je jedan rukovodilac sektora koji je vršio reviziju. Kolegijum rukovodi i prati određenu reviziju i odgovoran je za rezultat te revizije.

Organizaciona struktura Državne revizorske institucije

Državna revizorska institucija čini pet sektora u okviru kojih se organizuju odjeljenja sa Službom za administativno-stručne poslove i Jedinicom za unutrašnju reviziju. Sekretar Institucije rukovodi Službom za obavljane administrativno-stručnih poslova.

Vrste revizija

Finansijska revizija - vrši se ispitivanje dokumenata, transakcija, sistema unutrašnje kontrole i unutrašnje revizije, računovodstvenih i finansijskih postupaka i drugih evidencija subjekata revizije u cilju utvrđivanja da li su finansijski izvještaji istiniti, objektivni i sastavljeni u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim standardima.

Revizija pravilnosti - vrši se utvrđivanje pravilnosti finansijskih i drugih radnji subjekata revizije u cilju vrednovanja usklađenosti sa važećim zakonima i drugim propisima.

Revizija uspjeha - utvrđuje se uspješnost ostvarenja ciljeva poslovanja ili ciljeva pojedinih finansijskih transakcija, programa, projekata, korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih resursa subjekata revizije kao i efekte ostvarenih ciljeva i rezultata u odnosu na planirane.

Podnošenje izvještaja o reviziji i obavještavanje javnosti

Državna revizorska institucija do kraja oktobra podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj, koji sadrži: Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore; Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za prethodnu godinu; Izvode iz konačnih izvještaja o izvršenim pojedinačnim revizijama i Pregled ostalih aktivnosti Institucije.

Izvještaj o reviziji dostavlja se subjektu revizije i po pravilu organu koji je nadležan za nadzor nad tim subjektom.

Godišnji izvještaj i svi konačni izvještaji o reviziji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Institucije www.dri.co.me.

Vizija Državne revizorske institucije

Državna revizorska institucija, kao nezavisan vrhovni organ državne revizije vrši poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o DRI i Okvirom međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), čime značajno doprinosi unapređenju transparentnosti i odgovornosti u raspolaganju javnim sredstvima na zakonit, ekonomičan, efektivan i efikasan način.

Misija Državne revizorske institucije

Državna revizorska institucija blagovremeno i pouzdano izvještava javnost, Skupštinu i Vladu o upravljanju i raspolaganju javnim sredstvima i državnom imovinom, uključujući sopstvene aktivnosti i korišćenje resursa.

Državna revizorska institucija, vršenjem svojih funkcija značajno doprinosi osiguranju fiskalne odgovornosti i održivosti javnih finansija.

Vrijednosti Državne revizorske institucije

Nezavisnost podrazumijeva ostvarivanje institucionalne, organizacione i funkcionalne nezavisnosti, kao i pune finansijske samostalnosti za ispunjenje nadležnosti Državne revizorske institucije.

Objektivnost podrazumijeva nezavisnost Državne revizorske institucije od uticaja subjekata revizije i drugih eksternih interesnih grupa.

Stručnost podrazumijeva primjenu usvojenih standarda, iskustava i vještina iz oblasti revizije, te stalno i obavezno usavršavanje i osiguranje profesionalnog obavljanja dužnosti.

Integritet podrazumijeva poštovanje principa etičnosti, odgovornosti i povjerenja u izvršavanju revizorskih zadataka.

O nama