Početna / Revizorski standardi

Revizorski standardi

INTOSAI Okvir profesionalnih objava (IFPP) sadrži zvanične i važeće objave ili izjave INTOSAI zajednice. Na INCOSAI Kongresu održanom 2016. godine, donijeta je odluka da se Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) zamijeni novim okvirom pod nazivom INTOSAI Okvir profesionalnih objava (IFPP).

INTOSAI Okvir profesionalnih objava se zasniva na zajedničkom profesionalnom znanju članica INTOSAI zajednice i predstavlja zvanične izjave i objave INTOSAI zajednice o revizorskim pitanjima. Sve objave se organizuju i numerišu prema statusu i svrsi.

INTOSAI Okvir profesionalnih objava (IFPP) sadrži tri kategorije profesionalnih objava i to:

INTOSAI Principi (INTOSAI-P)

INTOSAI Principi (INTOSAI-P) se sastoje od Osnovnih principa i Ključnih principa. Osnovni principi imaju istorijski značaj i naznačavaju ulogu i funkcije VRI, kojima Vrhovne revizorske institucije treba da teže. Ovi principi mogu biti informativni za vlade i parlamente, kao i za VRI i širu javnost i mogu se koristiti kao referentan materijal za uspostavljanje nacionalnih nadležnosti VRI.

Ključni principi podržavaju Osnovne principe VRI, pojašnjavajući ulogu VRI u društvu, kao i najviše preduslove za valjano profesionalno funkcionisanje VRI.

INTOSAI Principi (INTOSAI-P) obuhvataju:

 • INTOSAI Osnovne principe (INTOSAI-P 1-9)
 • INTOSAI-P 1 – Limska Deklaracija
 • INTOSAI Ključne principe (INTOSAI-P 10-99)
 • INTOSAI P-10 – Meksička deklaracija o nezavisnosti VRI
 • INTOSAI P-12 – Vrijednosti i koristi VRI – stvaranje promjena u životima građana
 • INTOSAI P-20 – Principi transparentnosti i odgovornosti
 • INTOSAI P-50 – Principi sudske nadležnosti VRI

Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI)

Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) predstavljaju nadležne Međunarodne standarde za reviziju javnog sektora. Svrha ISSAI standarda su:

 • Obezbjeđivanje kvaliteta sprovedenih revizija;
 • Jačanje kredibiliteta izvještaja o reviziji za korisnike;
 • Unaprjeđenje transparentnosti postupka revizije
 • Ukazivanje na odgovornost revizora vezano za druge uključene strane
 • Definisanje različitih vrsta revizorskih angažovanja i pratećih koncepata koji omogućavaju zajednički jezik za reviziju javnog sektora.

Kompletan set ISSAI standarda se zasniva na osnovnim konceptima i principa koji definišu reviziju javnog sektora i različite vrste angažovanja koji se sprovode uz podršku ISSAI standarda.

INTOSAI standardi obuhvataju:

 

 • Osnovne principe za reviziju javnog sektora ISSAI 100-129
 • ISSAI 100 – Osnovni principi za reviziju javnog sektora
 • Organizacioni zahtjevi VRI ISSAI 130-199
 • ISSAI 130 – Etički kodeks
 • ISSAI 140 – Kontrola kvaliteta za VRI
 • Principi finansijske revizije ISSAI 200-299
 • ISSAI 200 – Principi finansijske revizije
 • Standardi finansijske revizije ISSAI 2000-2899
 • ISSAI 2000 – Primjena standarda finansijske revizije
 • ISSAI 2200-2899 – Standardi finansijske revizije
 • Principi revizije uspjeha ISSAI 300-399
 • ISSAI 300 - Principi revizije uspjeha
 • Standardi revizije uspjeha ISSAI 3000-3899
 • ISSAI 3000 – Standardi revizije uspjeha
 • Principi revizije usklađenosti ISSAI 400-499
 • ISSAI 400 – Principi revizije usklađenosti
 • Standardi revizije usklađenosti 4000-4899
 • ISSAI 4000 – Standardi revizije usklađenosti
 • Drugi angažmani ISSAI 600-699 ISSAI 6000-6499

 

INTOSAI Uputstva (GUID)

INTOSAI Uputstva izrađuje INTOSAI da bi se pružila podrška VRI i pojedinačnim revizorima u sljedećem:

 • Kako primjeniti ISSAI standarde u praksi u postupku finansijske revizije, revizije pravilnosti ili revizije uspjeha
 • Kako primjeniti ISSAI standarde u drugim angažmanima
 • Kako razumjeti specifične predmete i kako primjeniti relevantne ISSAI standarde.

INTOSAI Uputstva (GUID) obuhvataju:

 • GUID 1900-1999 – Organizaciona upustva za VRI
 • INTOSAI GUID 1900 – Smjernice za kolegijalni pregled
 • Dodatna uputstva za finansijsku reviziju GUID 2900-2999
 • INTOSAI GUID 2900 – Uputstva za standarde finansijske revizije
 • Dodatna uputstva za reviziju uspjeha GUID 3900-3999
 • INTOSAI GUID 3910 – Ključni koncepti revizije uspjeha
 • INTOSAI GUID 3920 – Proces revizije uspjeha
 • Dodatna uputstva za reviziju usklađenosti GUID 4900-4999
 • INTOSAI GUID 4900 – Uputstva za propise i kriterijume koji se trebaju uzeti u obzir kada se istražuje aspekti regularnosti i ispravnosti u Reviziji usklađenosti
 • Uputstva za druge angažmane GUID 6500-6999
 • Uputstva za specifične predmete revizije GUID 5000 – 5999
 • INTOSAI GUID 5090 – Revizija međunarodnih institucija
 • INTOSAI GUID 5091 – Aranžmani za reviziju međunarodnih institucija
 • INTOSAI GUID 5100 – Uputstvo za reviziju informacionih sistema
 • INTOSAI GUID 5200 – Aktivnosti sa perspektivom revizije životne sredine
 • INTOSAI GUID 5201 – Revizija životne sredine u kontekstu finansijske revizije i revizije usklađenosti
 • INTOSAI GUID 5202 – Održivi razvoj: Uloga vrhovnih revizorskih institucija
 • INTOSAI GUID 5203 – Saradnja u revizijama međunarodnih sporazuma zaštite životne sredine
 • INTOSAI GUID 5250 – Uputstvo za reviziju javnog duga
 • INTOSAI GUID 5259 – Informacioni sistemi javnog duga
 • INTOSAI GUID 5260 – Upravljanje javnim sredstvima
 • INTOSAI GUID 5270 – Smjernice za reviziju sprječavanje korupcije
 • INTOSAI GUID 5290 – Smjernice za reviziju razvoja i primjenu ključnih nacionalnih indikatora
 • INTOSAI GUID 5320 – Smjernica revizije uspjeha privatizacije
 • INTOSAI GUID 5330 – Smjernica za reviziju upravljanja katastrofa
 • Druga uputstva GUID 9000-9999
 • INTOSAI GUID 9000 – Kooperativne revizije između vrhovnih revizorskih institucija
 • INTOSAI GUID 9010 – Značaj procesa samostalnog donošenja standarda
 • INTOSAI GUID 9020 – Ocjena javnih politika
 • INTOSAI GUID 9030 – Dobre prakse za nezavisnost vrhovnih revizorskih institucija
 • INTOSAI GUID 9040 – Dobre prakse za transparentnost vrhovnih revizorskih institucija

Postupak donošenja standarda INTOSAI

Zvanična procedura IFPP Okvir definiše procedure za izradu, izmjenu, i povlačenje profesionalnih izjava. Postupak počinje sa predlogom projekta. Svi planirani projekti se moraju uključiti u Plan strateškog razvoja za taj period. Strateški plan razvoja se izrađuje u konsultaciji sa vrhovnim revizorskim institucijama, INTOSAI radnim grupama i eksternim zainteresovanim stranama. Upravni odbor INTOSAI usvaja Strateški plan razvoja. On stupa na snagu na Kongresu vrhovnih revizorskih institucija svake treće godine.