Revizije u toku

1 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2023. godinu
2 Revizija Završnog računa budžeta Opštine Tivat za 2023. godinu
3 Revizija elektronske usluge "Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem"
4 Kontrolna revizija DOO "Sportski objekti"
5 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2023. godinu
6 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva odbrane za 2023. godinu
7 Revizija pravilnosti sprovođenja postupaka jednostavnih nabavki kod više subjekata revizije u javnom sektoru za 2023. godinu
8 Revizija pravilnosti poslovanja Višeg suda za prekršaje Crne Gore za 2023. godinu
9 Paralelna revizija uspjeha na temu “Implementacija projekata u vodoprivredi”
10 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022. godinu
11 Paralelna revizija uspjeha na temu “Upravljanje rijekama – Zaštita rijeka od odlaganja komunalnog otpada”
1 Kontrola namjenskog trošenja sredstava sa budžetske pozicije 431-4 - Transferi nevladinim organizacijama u 2022. godini
2 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave prihoda i carina za 2022. godinu
3 Revizija uspjeha „Uspješnost sprovođenja nadležnosti Savjeta za reviziju“
4 Revizija uspjeha “Efikasnost procesa legalizacije bespravnih objekata na području Glavnog grada Podgorice“
1 Revizija Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD za 2022. godinu
2 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm” za 2022. godinu
3 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar za stručno obrazovanje za 2022. godinu
4 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Filmski centar za 2022. godinu
5 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica za 2022. godinu
6 Revizija Završnog računa budžeta Opštine Rožaje za 2022. godinu
7 Revizija informacionog sistema Kulturnih dobara
8 Revizija uspjeha „Uspješnost sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja”
9 Revizija o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2022. godini
10 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2022. godinu
11 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2022. godinu
12 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2022. godinu
13 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta „Evropa sad“ za 2022. godinu
14 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2022. godinu
15 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2022. godinu
16 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2022.godinu
17 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratskog saveza Albanaca za 2022. godinu
18 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalista Crne Gore za 2022. godinu
19 Revizija Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača „Miodrag Daka Davidović“ - NARODNI POKRET za 2022. godinu
20 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Možura" - Bar za 2022. godinu
21 Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Andrijevica
22 Revizija GFI "Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom" za 2022. godinu
23 Revizija pravilnosti poslovanja diplomatskih predstavništava Crne Gore u UK Velike Britanije i Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu, Kraljevini Španije sa sjedištem u Madridu i Stalne misije Crne Gore sa sjedištem u Ženevi za 2022.godinu
24 Revizija uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima“
25 Revizija uspjeha „Pripremljenost institucija Crne Gore za realizaciju ciljeva održivog razvoja iz programa održivog razvoja do 2030. godine.“
26 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu za 2022.godinu
27 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2022. godinu
28 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2022.godinu
29 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Dom starih „Bijelo Polje“ za 2022.godinu
30 Revizija Integralnog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) – segment: Zakazivanje ljekarskih pregleda kroz zdravstveni sistem
31 Revizija Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu
32 Revizija uspjeha "Upravljanje Registrom nepokretnosti državne imovine"
33 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za školstvo za 2022. godinu
34 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „Luka Kotor“ – Kotor za 2022. godinu
35 Revizija Završnog računa budžeta Opštine Nikšić za 2022. godinu
36 Revizija Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu
37 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Uprave za statistiku za 2021. godinu
38 Revizija Elektronskog servisa e-naručivanje na Portalu e-zdravlje
39 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu
40 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore, ranije Uprava za šume Crne Gore za 2021. godinu
41 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Radio-televizije Crne Gore za 2021. godinu
42 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) za 2021. godinu
43 Revizija Godišnjeg finanijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu
44 Revizija uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori”
45 Revizija uspjeha „Efikasnost realizacije projekata izgradnje stambenih jedinica za potrebe raseljenih i interno raseljenih lica“
46 Revizija pravilnosti poslovanja Ambasade CG u Francuskoj sa sjedištem u Parizu, Ambasade CG u Rumuniji sa sjedištem u Bukureštu, Ambasade CG u Turskoj sa sjedištem u Ankari i Konzulata CG u Turskoj sa sjedištem u Istanbulu za 2021.godinu
47 Kontrolna revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica
48 Kontrolna revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica
49 Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Gusinje za 2021. godinu
50 Kooperativna revizija – revizija uspjeha “Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije"
51 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2021. godinu
52 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2021. godinu
53 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Ujedinjene Crne Gore za 2021. godinu
54 Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2021. godini
55 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Komunalne djelatnosti" Bar za 2021. godinu
56 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demos-a za 2021. godinu
57 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2021. godinu
58 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage FORCA za 2021.godinu
59 Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računa budžeta Crne Gore za 2021. godinu
60 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja “Biram Crnu Goru” za 2021. godinu
61 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2021. godinu
62 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Stranke pravde i pomirenja za 2021. godinu
63 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe Birača "Goran Božović" za 2021. godinu
64 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2021. godinu
65 Izvještaj o reviziji uspjeha "Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke"
66 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu
67 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu
68 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu
69 Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu
70 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu
71 Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio – difuzni centar“ – Podgorica za 2021. godinu
72 Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda”
73 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu
74 Izvještaj o reviziji "Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom"
75 Izvještaj o kontrolnoj reviziji Efikasnost realizacije preporuka izdatih u reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“
76 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu
77 Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020. godinu
78 Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa"
79 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Regionalni vodovod crnogorsko primorje“ - Budva za 2020. godinu
80 Izvještaj o Kontrolnoj reviziji Opštine Plav
81 Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Agencije za investicije Crne Gore za 2021. godinu
82 Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta"
83 Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu