Registar preporuka

Javni Registar revizorskih preporuka je uspostavljen sa ciljem da se na transparentan i jasan način prikažu sve preporuke date u izvještajima DRI o reviziji sa informacijama o statusu i ocjeni jesu li subjekti revizije postupili prema datim preporukama i preduzeli potrebne aktivnosti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Javni Registar revizorskih preporuka je izrađen u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka Državne revizorske institucije.

Na koji način se koristi Javni Registar revizorskih preporuka?

Korisničko uputstvo za aplikaciju Registar preporuka za zaposlene u DRI.

Korisničko uputstvo za aplikaciju Registar preporuka za subjekte revizije.

Javni Registar revizorskih preporuka sadrži podatke o preporukama datim subjektima revizije u izvještajima DRI o reviziji, njihovoj dospjelosti za praćenje, kao i podatke o ocjeni i statusu realizacije preporuka.

Javni Registar revizorskih preporuka predstavlja dinamičnu bazu koja se ažurira shodno fazi provjere i kontrole realizacije preporuka u elektronskom sistemu za praćenje realizacije preporuka.

Korisnik ima mogućnost odabira opcija za pretragu „Prema subjektima revizije“, „Prema vrstama revizije“, „Prema izvještaju o reviziji“, „Prema ključnim riječima“. Rezultati pretrage će biti prikazani po oblastima pretrage.

Naziv Izvještaja o reviziji Datum objavljivanja Izvještaja o reviziji Broj preporuke Tekst preporuke Subjekt revizije Dospelost preporuke Status preporuke

Registar preporuka omogućava praćenje u realnom vremenu statusa realizacije preporuka iz izvještaja DRI o reviziji. Podaci o statusu realizacije preporuka će biti dostupni korisnicima nakon konačnog statusa implementacije preporuka, koju daje nadležni Kolegijum DRI u Izvještaju o realizaciji preporuka datih u reviziji

Registar preporuka sadrži sljedeće elemente:

 • Naziv Izvještaja o reviziji
 • Datum objavljivanja Izvještaja o reviziji
 • Broj preporuke
 • Tekst preporuke
 • Subjekt revizije
 • Dospjelost preporuke
 • Status preporuke

Dospjelost preporuke se odnosi na status praćenja i kontrole realizacije preporuke i može imati sljedeće karakteristike:

 • „nije dospjela za izvještavanje“ – preporuka je unešena u elektronski sistem za praćenje preporuka nakon dostavljanja Konačnog izvještaja o reviziji subjektu revizije i taj status ima do roka predviđenog za dostavljanje Izvještaja o realizaciji preporuka subjekta revizije;
 • „u fazi provjere“ – rok predviđen za dostavljanje Izvještaja o realizaciji preporuka je istekao i taj status ima do završetka provjere dostavljenog Izvještaja subjekta revizije i dokumentacije za svaku od izdatih preporuka i
 • „kontrolisana“ – od objavljivanja Izvještaja DRI o realizaciji preporuka subjekta revizije odnosno do kada praćenje preporuka dobije javni status: „završeno“. Preporuka dobija jedan od sljedećih statusa: „nije realizovana“, „djelimično realizovana“, „u fazi realizacije“, „nije utvrđen status preporuke“.
 • „završeno“ – preporuka dobije jedan od sljedećih zaključaka: „preporuka je realizovana“, „preporuka nije primjenjiva“ ili „nije potrebno dalje pratiti preporuku“, odnosno kada se predloži: „izvršiti kontrolnu reviziju“ u izvještaju DRI o realizaciji preporuka.

Status preporuke

 • Realizovana (R)- preporuka je realizovana kada je subjekat revizije u cjelosti postupio prema datoj preporuci, odnosno kada su otklonjene nepravilnosti, propusti, kada je poslovanje usklađeno s propisima ili kada je u poslovanju primijenio načelo ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti; preporuka dobija status (R) i više se ne prati njena realizacija.
 • Nije realizovana (NR) - preporuka nije realizovana kada subjekat revizije nije u cjelosti postupio prema datoj preporuci, preporuka dobija status (NR) i dalje se prati njena realizacija.
 • Djelimično realizovana (DR) - preporuka je djelimično realizovana kada je subjekat revizije sproveo neku od aktivnosti, ali nije u cjelosti postupio po datoj preporuci (na primjer, subjekat je pripremio unutrašnji akt, ali ga nadležno tijelo nije usvojilo, ili još nije stavljen u primjenu); preporuka dobija status (DR) i dalje se prati njena realizacija.
 • U fazi realizacije (UFR) - preporuka je u fazi realizacije kada nije istekao rok za realizaciju definisan Akcionim planom, preporuka dobija status (UFR) i dalje se prati njena realizacija.
 • Nije primjenjivo (NP) - u slučajevima kada je došlo do promjene propisa ili promjena u poslovnom okruženju, može se dogoditi da više nije opravdano postupiti prema datoj preporuci i tada državni revizor određuje da preporuka više nije primjenjiva i preporuka dobija status (NP) i dalje se ne prati njena realizacija.
 • Nije utvrđen status preporuke (NUS) - za slučaj da se državni revizor ne može uvjeriti u status preporuke, unosi navedeni status i obrazlaže razlog ovakve ocjene.